Modulaire opleiding sport- en beweegleider senioren ‘kwetsbare senioren’ (module 4)

Opleiding

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

buurtsportcoach

Combinatiefunctionarissen

Over deze Opleiding

Ben jij die BSC die zich richt op seniorensport, of dat wil gaan doen? Grijp dan nú je kans en volg deze gecertificeerde module 4 ‘kwetsbare senior’. Met deze speciaal voor de buurtsportcoach ontwikkelde scholing kun je in de helft van de reguliere tijd al aan de slag! Bovendien heeft het ministerie van VWS 200 gratis opleidingsplekken beschikbaar gesteld, dus meld je aan!

Algemeen

Uit onderzoek blijkt dat het aantal senioren de komende jaren fors zal stijgen. Het huidige beleid is gericht op zelfredzaamheid en preventie: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, laten wonen. Om deze zelfstandigheid te behouden is het essentieel dat ouderen zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. Bewegen is daarin erg belangrijk. Daarnaast is bewegen goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten; onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van leven.

Wat leer je en wat kun je ermee?

Kwetsbare ouderen zijn ouderen die niet meer in staat zijn eigen regie te voeren over hun leven en daarmee hun zelfstandigheid verliezen.
Sport en bewegen speelt in op veel aspecten van het gezond en vitaal ouder worden en vergt een, met name voor deze doelgroep, specifieke aanpak. Het is noodzakelijk dat de de beweegleider ‘kwetsbare senior’ een gekwalificeerde bewegingsdeskundige is. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is in deze richting heel goed mogelijk! Deze module is opgebouwd uit diverse workshops:

• Methodiek praktijk (ouderdomsmotoriek en niet meer zelf redzaam -ADL)
• Bewegen op muziek
• Trends en ontwikkelingen
• Mentale aandoeningen
• Interventies zelfredzaamheid
• Introductie en stage
• Stagelopen (10 lessen)

Bij deze workshops is het leren lesgeven steeds een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal cursusonderdelen worden soms gastdocenten ingezet. Per week zijn er 3 contacturen gedurende 8 weken (excl. pauze). Je wordt wekelijks op de hoogte gebracht van het exacte programma middels e-mail of via een, met de groep afgesproken, kanaal. Iedere cursist verzorgt een presentatie en daarnaast wordt ook lesgegeven aan elkaar in de praktijk.
Er zijn tijdens de cursus een aantal verplichtingen waaraan je moet voldoen:
• Minimaal 90% aanwezigheid tijdens theorie en praktijkbijeenkomsten
• Uitwerken van opdrachten in een portfolio
• Minimaal 10 stage lessen
• Eén examenles
• Het organiseren van een evenement.

Stage:
De Stageperiode omvat minimaal 10 lessen bij minimaal 2 verschillende groepen of op twee verschillende adressen. Je moet zelf de beschikking hebben over een stage/ werkplek bij minimaal 2 verschillende lesgroepen waarbij jijzelf (na meelopen & observatie), onder begeleiding, les gaat geven.
De activiteiten van de stage houd je bij in een voortgangsrapportage. Dit wordt een belangrijk document voor je praktijkexamen ‘lesgeven’. Deze module wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid.
Na het volgen van deze module ‘kwetsbare senior’ …
Kun je, mits positief afgerond, gecertificeerd en verantwoord aan ‘kwetsbare senioren’ lesgeven in diverse vormen van bewegen.

Aanmelden voor deze module kan via de module 2 ‘de theorie’. 

Kijk voor hier een overzicht van de gehele scholing (alle modules) 

Tijdsduur

8 bijeenkomsten van 3 uur : Aangevuld met stage en zelfstudie

Locatie

MFA Zuiderkwartier

Wassenaerlaan 38, 5021 VS
Tilburg